X
تبلیغات
زولا

* در این دنیا خود را با هیچکس مقایسه نکن چون آزار می بینی

* هیچ کارخانه ای قفل بدون کلید نمی سازد ؛ همچنین خداوند هیچ مشکلی را بدون راه حل نمی آفریند .

*زندگی شما را تمسخر می کند  وقتی خوشحال نیستید و به شما لبخند میزند وقتی خوشحال هستید و به شما سلام می دهد وقتی دیگران را خوشحال می سازید.

* هر فرد موفق ؛ قصه ای دردناک دارد و هر قصه دردناکی؛ پایانی موفقیت آمیز ،  لذا درد را بپذیر و آماده شو برای موفقیت.

* قضاوت درباره اشتباهات  دیگران راحت است ولی قضاوت درباره اشتباهات  خود مشکل می باشد.

*هیچکس نمی تواند به عقب برگردد و یک شروع بد را تغییر دهد؛ ولی هر کس میتواند یک شروع خوب را آغاز کند و به انتهائی موفقیت آمیز برسد .

*اگر مشکلی قابل حل می باشد دلیلی برای نگرانی نیست و اگر مشکلی قابل حل نیست چه فایده ای از نگرانی حاصل است ؟

*اگر فرصتی را از دست دادید چشمان خود را از اشک پر نکنید زیرا مانع دیدن فرصت بهتری خواهد شد که روبروی شماست .

*اشتباهات در زمان وقوع دردناک می باشند ولی سالهای بعد مجموعه همین اشتباهات تجربه نامیده می شوند و شما را به موفقیت می رسانند . 

* وقتی می بازید خونسرد باشید و زمانی که برنده می شوید آرام باشید .

*طلای ذوب شده جواهر می شود و مس کوبیده شده سیم می شود و سنگ تراشیده شده مجسمه می شود. لذا هر چه بیشتر درد بکشید گرانبها تر و ارزشمند تر می شوید.